dzisiaj jest: 24 kwietnia 2018. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
wersja polska   
A+ A-
Dokumenty do pobrania
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Klembowie
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05-205 Klembów
tel./fax (029) 777 92 40
gops@klembow.pl
Świadczenie wychowawcze 500+

"Rodzina 500+" - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

"Program "Rodzina 500 plus" to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Według prognoz w ciągu 10 lat dzięki programowi będziemy mieli 278 tys. dodatkowych urodzeń. Wiele rodzin nie podejmuje decyzji o kolejnym dziecku ze względu na swoją sytuację materialną. 500 zł miesięcznie na dziecko to realne wsparcie, które trwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wsparciem objętych zostanie ok. 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci." - stwierdza Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30 i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,
  2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Dokumentów, o których mowa wyżej nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dołączyć informację o numerze konta bankowego, na który będą dokonywane wpłaty.

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny wraz z dodatkami składają tylko wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przyznania w/w świadczenia, udostępnione będą przez Dział Świadczeń Rodzinnych.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj.01.04.2016r. i kończy się dnia 30.09.2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Gdzie składamy wnioski?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie informuje, że wnioski wraz z załącznikami są już dostępne w siedzibie GOPS w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie GOPS w Klembowie od 1 kwietnia 2016r.

Godziny pracy GOPS w Klembowie:

 • poniedziałek 8:00-17:00;
 • wtorek - czwartek 8:00-16:00
 • piątek - dzień wewnętrzny

 

W okresie od 04.04.2016r. do 30.04.2016r. od poniedziałku do czwartku wnioski przyjmowane będą w godzinach 8:00 - 20:00.

Informujemy, że każdy piątek jest dniem wewnętrznym w GOPS w Klembowie, w tym dniu nie załatwiamy spraw indywidualnych.

Wnioski i załączniki do wniosku będzie można składać w formie papierowej lub przez Internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną,
 • platformę usług elektronicznych ZUS,
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Klembowie pod numerami telefonów:

 1. (29) 753-88-25 - stanowisko ds. obsługi świadczeń wychowawczych (500+),
 2. (29) 753-88-21 - stanowisko ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA